Dariusz Matkowski

Home Dariusz Matkowski
znajdujemy_2_03

znajdujemy_glowne_08znajdujemy_glowne_07

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydział Prawa i Administracji­ praca magisterska o tematyce związanej z prawem gospodarczym. Założenie i prowadzenie Kancelarii Adwokackiej poprzedzone zostało ukończeniem studiów prawniczych oraz odbyciem aplikacji adwokackiej w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach, a także długoletnią praktyką odbytą w kancelariach o różnych profilach, w tym zajmujących się problematyką prawa karnego, gospodarczego i cywilnego oraz rodzinnego, a także prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Kilkuletnia współpraca z instytucjami naukowymi, w tym Uniwersytetem Ekonomicznym im Karola Adamieckiego w Katowicach pozwoliła na zdobycie wszechstronnych doświadczeń w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych. Podstawową zasadą przyświecającą w kontakcie z klientem jest indywidualizacja problemu, dogłębne jego zbadanie i analiza oraz przygotowanie najkorzystniejszego rozwiązania przy uwzględnieniu interesów klienta.

Honorarium ustalane jest z każdym klientem indywidualnie w zależności od charakteru sprawy, nakładu pracy oraz możliwości finansowych klienta.

Kancelaria adwokacka mgr Dariusza Matkowskiego udziela:

 • porad prawnych,
 • sporządza opinie prawne oraz pisma procesowe, w tym środki odwoławcze

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa:

a) karnego

 • obrona osób w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez organy ścigania,
 • obrona przed Sądami wszystkich instancji,
 • reprezentacja pokrzywdzonych,
 • obrona w postępowaniu wykonawczym i związanym z wykonywaniem prawomocnych orzeczeń
 • sądowych w tym sporządzanie wniosków; o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu
 • kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • sporządzanie wszelkich pism procesowych w toku postępowania karnego

b) cywilnego

 • reprezentacja osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w procesie o zapłatę, w tym w
 • sprawach odszkodowawczych oraz o zadośćuczynienie, jak również w postępowaniu
 • nieprocesowym

c) rodzinnego

 • reprezentacja osób w sprawach o rozwód, alimenty, podział majątku dorobkowego, również w
 • sprawach eksmisyjnych, oraz w sprawach o wstąpienie w stosunek najmu

d) spadkowego

 • reprezentacja osób w sprawach o stwierdzenie praw do spadku,
 • zniesienie współwłasności i dział spadku,
 • zachowek

e) prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • reprezentacja pracowników i pracodawców w sporach wynikających ze stosunku pracy,
 • dochodzenie odszkodowań z wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • reprezentacja ubezpieczonych w sprawach o rentę i emeryturę, a także we wszelkich innych
 • sprawach z odwołań od decyzji organów emerytalnych

f) administracyjnego

 • reprezentacja w sprawach z odwołań od decyzji administracyjnych,
 • reprezentacja osób i podmiotów w procesach ze skarg na decyzje administracyjne toczących się
 • przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

g) gospodarczego

 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
 • prowadzenie negocjacji handlowych,
 • rejestracja w KRS,
 • zakładanie i likwidacja spółek,
 • sporządzanie projektów umów
 • Ponadto Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa spółdzielczego oraz
 • egzekucyjnego­ sporządzanie wniosków egzekucyjnych, reprezentacja podmiotów w
 • postępowaniu komorniczym