Przedsiębiorcy

Home Przedsiębiorcy
znajdujemy_2_03

znajdujemy_glowne_08znajdujemy_glowne_07

Kancelaria świadczy usługi stałej i pełnej obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnej działalności gospodarczej oraz w formie spółek prawa handlowego. Zespół doświadczonych prawników i współpracowników pozwala na zaoferowanie usług w każdym aspekcie funkcjonowania przedsiębiorcy. Oferujemy w szczególności usługi w zakresie:

Zakres usług
Współpraca krajowa i zagraniczna
Cennik
Referencje

Zakres usług

Prawo gospodarcze i handlowe

Pomagamy w wyborze optymalnej formy działalności. Zakładamy wszelkie rodzaje spółek dopuszczalne przepisami prawa prowadząc proces rejestracyjny przez wszystkie jego etapy. Doradztwo korporacyjne obejmuje przygotowywanie wszystkich niezbędnych w toku funkcjonowania spółki dokumentów. Reprezentujemy także klientów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych.

Prawo cywilne

Sporządzamy projekty umów, oraz opinie prawne niezbędne w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Sporządzamy wzorce umowne (w tym stosowane przez przedsiębiorców w obrocie konsumenckim). Reprezentujemy przedsiębiorców w toku prowadzenia negocjacji handlowych, doradzając przy prawnych aspektach zawieranych umów. Opiniujemy i prowadzimy przedsięwzięcia związane z realizacją inwestycji budowlanych.

Zabezpieczamy transakcje handlowe klientów przez stosowanie takich narzędzi jak gwarancje bankowe, weksle, przewłaszczenia na zabezpieczenie, poręczenia czy hipoteki. Prowadzimy negocjacje pozasądowej mające na celu uzyskanie korzystnych dla klientów rozwiązań, bez angażowania aparatu sądowego.

Reprezentujemy klientów w procesach sądowych w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przed sądami publicznymi lub polubownymi a także w przypadku konieczności obrony przed żądaniami nierzetelnych kontrahentów.

Zamówienia publiczne

Usługi skierowane do zamawiających:

 • przygotowywanie lub weryfikacja dokumentacji przetargowej, w szczególności opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • konsultowanie treści pism wystosowywanych do wykonawców oraz czynności podejmowanych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi rozpatrującymi środki ochrony prawnej,
 • reprezentacja wobec Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, względnie innych podmiotów kontrolujących prawidłowość procedur udzielania zamówień;

Prawo pracy

 • reprezentowania pracodawców  w sporach sądowych i pozasądowych z zakresu prawa pracy
 • opiniowania oraz opracowywania aktów wewnątrzzakładowych
 • doradzanie i opracowywanie dokumentacji w zakresie indywidualnych negocjacji z pracownikiem doradztwo  przy zatrudnianiu pracowników branżowych
 • doradztwo w dziedzinie problematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych

Prawo podatkowe

Klientom oferujemy :

 • doradztwo w sprawach opodatkowania z wykorzystaniem podmiotów mających siedzibę w obcych jurysdykcjach podatkowych
 • Optymalizacji podatkowej procesów przekształceń i restrukturyzacji
 • bieżącej obsługi, zawierania i nadzorowania realizacji umów, w celu ustalenia korzystnego z punktu widzenia klienta sposobu rozliczeń
 • reprezentowania w sporach z organami podatkowymi, celnymi oraz kontroli skarbowej, a także w trakcie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych (SKO, WSA, NSA).

Współpraca krajowa i zagraniczna

Kancelaria na stałe współpracuje z Kancelarią Adwokacką KAOS z Warszawy w zakresie obsługi klientów wymagających doradztwa w zakresie prawa rynku kapitałowego. Współpraca obejmuje wspólne doradztwo przy przeprowadzaniu subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej papierów wartościowych, wprowadzaniu lub dopuszczaniu instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego, w tym w szczególności sporządzają publiczne dokumenty informacyjne.

kompleksowe doradztwo w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych oraz funkcjonowania jego instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym, reprezentację akcjonariuszy w sporach dotyczących nadzoru właścicielskiego oraz doradzają przy transakcjach inwestycyjnych na rynkach kapitałowych w związku z kwestiami podatkowymi oraz wypełnianiem wymogów regulacyjnych.Ponadto zakres świadczonych usług obejmuje m.in. przeprowadzanie szkoleń w zakresie regulacji oraz standardów obowiązujących na rynku kapitałowym, sporządzanie opinii prawnych, ekspertyz i analiz, doradztwo w zakresie wezwań na sprzedaż akcji spółek publicznych, przygotowanie programu skupu akcji własnych, obsługę prawną dłużnych papierów wartościowych.

Cennik

Mając na uwadze zasady etyki adwokackiej nie jest możliwe umieszczenie na stronie WWW szczegółowego cennika świadczonych usług. Wynagrodzenie zależne jest od nakładu pracy prawników kancelarii i stopnia skomplikowania sprawy. Oferujemy możliwość rozliczeń w ramach stałego ryczałtu, stawki godzinowej lub płatności na zasadach sucess fee. W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z kancelarią. Otrzymacie Państwo pisemną ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb i możliwości finansowych.

Referencje